WIND2WIN

Игра "Чистата Коледа"

Правила на играта

Раздел I. Общи условия

Играта “Чистата Коледа“ се провежда в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) в събитието “Чистата Коледа” на WIND2WIN и Lessplastic Bulgaria с Изпълнител и Организатор “Акаша сърф” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204572901, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-н Красно село; Бяло поле 19, представлявано от Илияна Стоилова. Вземайки участие в играта на Фейсбук събитието “Чистата Коледа”, участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на играта във Фейсбук събитието.

1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра “Чистата Коледа“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) и уреждат взаимоотношенията между Изпълнителя (Организатора) от една страна и участниците в Играта, от друга.

2. Играта се организира на български език и се провежда на официалното фейсбук събитие Чистата Коледа 2021, страницата на WIND2WIN и Lessplastic Bulgaria.

Раздел II. Характеристики и период на провеждане

1. Играта е представена под формата на задача, публикувана в специално създаденото събитие Чистата Коледа 2021

2. Играта ще се проведе в периода от 13.12.2020г. до 23:59:59 часа на 04.01.2022г.

Раздел III. Право на участие

1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години. Играта е отворена за всички физически лица, които се намират на територията на Република България. 

2. Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, трябва да получат разрешение от законния си представител, преди да вземат участие в Играта и/или да предоставят свои лични данни. 

Раздел IV. Участие на продукти

1. Участието в Играта е безвъзмездно и играта не е обвързана по никакъв начин с покупката на стоки или услуги от страна на Участника. Не е необходимо заплащане на такса.

Раздел V. Meханизъм за провеждане

1. За участие в Играта е необходимо: 

1.1. Участникът да има активен профил във Фейсбук; 

1.2. Да се включи в официалното събитие “Чистата Коледа” в социалната мрежа Facebook за Република България (https://www.facebook.com/wind2win) 

1.3. Да последва правилата на играта:

–  Избери замърсено място

– Дрескод – коледен мотив (шапка, еленови рога, коледни ботуши и т.н)

– Събери чувал с боклук и се снимай – снимка или видео.

– Направи публикация в личния си профил със снимката и/или видеото с #ЧистатаКоледа 

– Oтбележи събитието Чистата Коледа 2021 

Трима победители ще бъдат изтеглени след участие в томбола на 06.01.2022 на страницата на WIND2WIN и Lessplastic Bulgaria

2. Участникът се индивидуализира в Играта посредством името в профила си в социалната мрежа Facebook, което е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

3. Всеки регистриран отговор, в случай, че не е дисквалифициран по ред на Раздел III , води до участие в томболата. 

4. Всеки Участник участва еднократно в томболата на Играта, независимо от броя на публикациите, които е направил в събитието. 

5. При публикуване, съдържанието на публикациите в тях следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и други, които накърняват честта, достойнството и доброто име както на друг участник, така и на Изпълнителя или на Организатора. 

6. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници и трети лица, във връзка с такова съдържание. 

7. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Раздел VI. Награди и начин на определяне на печеливши участници

1. Награден фонд за играта – една кърпа за глава Banditto Headwear, книгата “Къде отива боклука”, издателство Ракета и един “Атлас на пластмасата”.

2. Организаторът декларира, че пазарната стойност на наградата не е над 30 лв. с ДДС 

3. Ще се изтеглят трима печеливши участника чрез томбола на случаен принцип, чрез използване на компютърен софтуер в присъствието на тричленна комисия, съставена от служители на Изпълнителя/Организатора. 

4. Печелившите участници ще се изтеглят и обявят на 06.01.2022г.

Раздел VII. Обявяване на печелившия участник

1. Печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души, служители на Изпълнителя/Организатора. 

2. Печелившите участници ще бъдат обявени с публикация в събитието “Чистата Коледа”, в която се съобщават официално кои са късметлиите. 

3. За целите на обявяване на печелившите участници, всеки Участник, дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и профилни изображения, съгласно Раздел V. чл.2. 

4. За да получи наградата си, печелившият участник, в срок от 10 (десет) работни дни от датата на обявяване, съгл. Раздел V. Чл.3. от обявяването на печелившия, трябва да заяви, своето желае да получи наградата като изпрати свои лични данни – три имена, телефон и актуален адрес за доставка под формата на лично съобщение в страница на WIND2WIN за Република България () 

5. Наградите по Раздел VI чл.1 ще се изпратят на печелившите по куриер до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката на посочения от Участника адрес, съгласно чл. Раздел VII чл.4. 

5.1 Ако участниците не бъдат открити на посочените адреси, куриерът ще се свърже с тех по телефона за промяна на датата или адреса на доставка. 

5.2. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в мини-играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя. 

6. Организаторът/ Изпълнителят не носят отговорност, ако печелившия участник не е предоставил телефон за връзка или предоставеният не е коректен или участникът откаже да получи пратката. 

7. Организаторът/ Изпълнителят не поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България. 

8. При получаване на наградата е задължително предоставянето на документ за самоличност от страна на участника. Данните от представения на куриера документ за самоличност трябва да съвпадат с данните по Раздел VII чл.4. 

9. Печелившият участник губи правото си да получи наградата в следните случаи: 

9.1 Ако участникът, който е спечелил наградата, не се свърже с Организатора съгласно, а именно в срок от 10 (десет) работни дни от датата на оповестяване на печелившите участници. В този случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий. 

9.2 Ако при получаване на наградата спечелил участник отсъства от адреса и не приложени по вина на участника, се счита, че наградата е отказана. Последваща кореспонденция и организиране на нова доставка на награди, които не са получени от участник въпреки възможностите, не са задължение на Организатора. Не могат да предявяват претенции участници, не спазили настоящите Условия. 

9.3 При установяване извършването на действия, които имат за цял и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределяне на наградата/ наградите, Организаторът на Играта запазва правото си да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат спечелената в резултат на такива действия награда/ награди. 

10. Организаторът/ Изпълнителят нямат задължение да водят кореспонденция с непечеливши участници.

Раздел VIII. Невъзможност за замяна

1. Организаторът и Изпълнителят не предвиждат възможност за замяна на наградите с пари и/или други ценности.

Раздел IX. Лични данни

1. Включвайки се в настоящата Игра, при условията на Раздел V, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни, (три имена, телефон, адрес) и/или други данни, които по собствено инициатива са предоставили, да бъдат запазени и обработени от Изпълнителя/ Организатора. 

2. Целите на обработването на тези данни са определяне на печеливши участници и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, освен посочените в настоящите правила. 

3. Организаторът и Изпълнителят на Играта се задължават да съхранява, обработва и личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

Раздел X. Други условия

1. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на официалната страница на събитието “Чистата Коледа”

2. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалното Фейсбук събитие. 

3. Споделяйки специално създаденото събитие във Фейсбук участниците приемат да спазват условията на настоящите правила. 

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правилата, като промените влизат в сила в деня на тяхното публикуване на Facebook събитието. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени. В случай, че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта. 

5. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. 

6. Организаторът не носи отговорност за загуби, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра. 

7. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена при регистрация; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства. 

8. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите. Също така, Организаторът не носи отговорност за забава, невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват получаването/използването на наградата. 

9. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Раздел XI. Правни спорове

1. Организаторът/ Изпълнителят на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора. !!! Настоящата Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Акаша сърф“ ООД, а не на Facebook.